Gli amici/la collezione

Giulio DA MILANO, suo primo maestro fino al ’53 

Da_Milano_alla_Sacra

gruppo WEGAS (Wessel Garelli Assetto) e Giorgio Da Superga:

Il_gruppo_WEGAS_a_Lima

ARTE ACTUAL bis[1]

Wessel Fantasma azul

Wessel Fantasma azul

 

 

 

 

strong>


 

 

 

 

gutai

collez. GUTAI

Chiyu Uemae

Insho Domoto

Kazuo Shiraga

Onishi

S. Shimamoto

Saburo Murakami

Sadaniasa Motonaga

Kazuo Shiraga

Shuji Mukaj

Teruyuki Tsubouchi

Yasho Sumi

Yoshihara


Sofu Teshigahara by Soichi Tominaga

  • International Centre of Aesthetic Research

 

Michel Tapié, En haute amitié

Michel Tapié (1970)

Tapi_1975                   Screenshot 2016-05-12 10.33.06

Copyright 2021 | Marina Mancini